Smultronschersmin

Smultronschersminen är en schersmin som fått sitt namn hur blommorna doftar – när man närmar sig en blommande smultronschersmin känner man en mycket tydlig smultrondoft. Tyvärr producerar den inte några frukter eller bär som smakar smultron, men doften är härlig och väldigt somring.

Smultronschersminen används både som solitär, i blandade buskage och för att skapa häckar. Man kan med fördel placera den på en plats i trädgården där man inte bara ser den utan också får många möjligheter att njuta av doften under blomningssäsongen.

Det formella namnet på växten den här artikeln handlar om är Philadelphus x polyanthus ’Mont Blanc’. Det rör sig alltså om en kultivar som stammar från en hybrid mellan två olika arter av schersmin. I handeln förekommer det att den kort och gott kallas för hybridschersmin.Som många andra schersminer och syrener som är populära i dagens trädgårdar har smultronschersminen sina rötter i den odling, hybridisering och förädling som bedrevs av fransmannen Victor Lemoine under det sena 1800-talet.

Var passar det med en häck av smultronschersmin?

Typ av häck

Smultronschersminen är en buske som till en början växer upprätt, men så småningom börjar grenarna böjas ned av sin egen tyngd så att de välver sig utåt och ger busken en rundad form. Att välja smultronschersmin passar därför inte om du vill ha en mycket strikt, formklippt häck som blir som en slät grön vägg i trädgården – eller en du kan klippa till fantasidfulla former. Däremot passar den bra där man vill ha en lite mer friväxande häck. Du kan fortfarande klippa smultronschersmin för att ge den mer häckform och hindra den från att bli alltför stor, men tänk på att om du klipper bort mycket kommer det att innebära reducerad blomning eftersom du klipper bort kvistdelar som blommorna skulle ha utvecklats på. Håller man doftschersmin primärt för att få njuta av ett överdåd av smultrondoftande blommor är det alltså bäst att inte gå alltför hårt fram med sekatören.

Doft

Smultronschersmin passar där man vill ha en rikligt blommande häck som doftar gott. Den här häcken sprider verkligen en stark sommarkänsla omkring sig med sin tydliga smultrondoft.

Smultronschersmin passar i soliga lägen

En av nycklarna bakom att lyckas med sin smultronschersminhäck är att anlägga den i ett soligt läge. Smultronschersmin klarar sig även i halvskugga, men mår inte lika bra.

Smultronschersmin passar i odlingszon I-V

Smultronschersmin är klassad som härdig i odlingszon I-V i Sverige, och det finns exempel på trädgårdar där den lever även i odlingszon VI i skyddade lägen.

Det är dock normalt bara i odlingszon I och II som vi ser de riktigt stora, uppemot två meter höga, smultronschersminerna. I högre odlingszoner än så kommer klimatet att hålla buskarna mindre. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”höjd” här nedanför.

Från och med odlingszon V kan man också räkna med att växtsättet blir annorlunda – busken fortsätter att växa upprätt istället för att böja sig nedåt, kan se ganska spretig ut och det kan bli ganska många torra kvistar.

Höjd

Passar smultronschersmin där man vill ha en hög häck? Svaret på den frågan beror delvis på vad du menar med ”hög” och delvis på vilken odlingszon det är vi talar om.

Hur hög en smultronschersmin blir som fullvuxen beror delvis på var den växer. Även i odlingszon I och II i Sverige är det dock ovanligt att en smultronschersmin blir högre än två meter, så det här är inte en planta som passar där man vill ha en väldigt hög häck.

Smultronschersmin räknas som härdig till och med odlingszon V i Sverige, men ju högre odlingszon desto lägre blir de fullvuxna plantorna – och växttakten blir också långsammare, så det tar längre tid att uppnå fullhöjd. I odlingszon III och IV är det ovanligt med smultronschersminer som överstiger 150 cm, och i odlingszon V bör man räkna med att busken inte bara håller sig kort utan också kanske aldrig börjar välva sig utan bibehåller sitt upprätta växtsätt för alltid. De finns exempel på smultronschersminer som överlever i skyddade lägen i odlingszon VI, men de är vanligen lägre än 100 cm.

Sammanfattningsvis passar smultronschersmin alltså inte där man vill ha en riktigt hög häck, utan den används vanligen till medelhöga och låga häckar, avdelare och kantplanteringar. Den har ett grunt rotsystem och planteras ibland på rad som prydnad längs husväggar i odlingszon III och uppåt, eftersom det inte är troligt att den kommer att växa för och skymma fönstren.

Salt

Smultronschersmin rekommenderas inte till platser där växterna behöver vara salttåliga.

Ekologi

Många pollinatörer gillar smultronschersminen, inklusive bin och humlor. Vill man plantera en häck som uppskattas av humlor och bin kan smultronschersmin vara ett lämpligt val.

Bladverk som prydnad och insynsskydd

  • Smultronschersmin passar inte där du vill ha en städesgrön eller vintergrön häck.
  • Smultronschersmin passar inte där du vill ha en häck som har sin bladsprickning tidigt på våren.
  • Smultronschersmin passar inte där du vill ha en häck som får fina höstfärger.

Fakta om smultronschersmin

Växtsätt

Detta är en välförgrenad buske. Den växer upprätt till en början, men till slut tyngs grenarna av sin egen vikt och börjar böja sig neddåt i mjuka bågar vilket ger busken en mer rundad form.

I högre odlingszoner och tuffa lägen kan det hända att smultronschersminen förblir upprätt växande.

Höjd

Som nämnts ovan påverkas maxhöjden av odlingszonen.

Odlingszon I och II: Smultronschersminer blir uppemot 2 meter höga.

Odlingzon III och IV: Smultronschersminer brukar hålla sig under 1,5 meters höjd.

Odlingszon V: Smultronschersminer håller sig ännu kortare, och det är vanligt att de bibehåller sitt upprätta växtsätt.

Odlingszon VI: Den här plantan räknas inte som härdig i odlingszon VI, men lyckas ibland överleva i skyddade lägen. Den brukar då hålla sig under en meters höjd och växer upprätt.


Bladverk

Bladen spricker ut ganska sent på våren. De är mörkgröna. Det här är en lövfällande buske, men bladen utvecklar inte några fina höstfärger innan de faller.

På äldre buskar är det inte ovanligt att vissa grenar helt eller delvis blir utan blad. Det brukar dock inte vara något stort problem, för resten av busken grönskar så mycket att de bladen döljer de kala bitarna. Det kan dock ta en del tid från att lövsprickningen sker tills att busken hunnit bli prunkande nog att dölja de kala delarna.


Blomning

Till utseendet är blommorna hos smultronschersminen tämligen blygsamma i jämförelse med många andra schersminer. Det är istället den härliga och starka smultrondoften som har gjort dem berömda.

Blommorna är enkla och vita, med lite gult i mitten. Blomningen är vanligen rikligare än hos doftschersminen, och inträffar senare under säsongen. Blomningen brukar inträffa i juni/juli, men kan även ske i augusti beroende på omständigheterna.

Bark

Smultronschersminen har rödbrun bark.

Rotsystem

Rotsystemet är grunt och fribröst.

Hur man sköter om en häck av smultronschersmin

Jordmån och gödning

Smultronschersminen har inte några avancerade krav på jordmånen, men det är viktigt att jorden dränerar tillräckligt bra och att det finns tillräckligt med näring.

Blanda gärna upp trädgårdsjorden med mull innan plantering, för smultronschersmin gillar mullrika jordar.

Gödning bör tillföras varje år för att säkerställa att häcken får tillräckligt med näring.

Att anlägga en häck av smultronschersmin

Smultronschersmin säljs både som barrotad och krukodlad i trädgårdshandeln. Barrotade plantor bör endast planteras under vår eller höst, medan krukodlade kan planteras unde vår, sommar och höst. Under sommaren är det dock extra viktigt att vattna ordentligt så att häcken inte torkar ut.

Innan du köper krukodlade plantor, kontrollera att de verkligen är krukodlade. Det förekommer tyvärr att barrotade plantor trycks ned i krukor strax innan de levereras till trädgårdshandeln (eller slutkunden) eftersom krukodlade plantor brukar kunna säljas dyrare. Om man granskar rötterna ser man att de inte verkar ha vuxit i krukan.

När man anlägger en häck av smultronschersmin är 3-4 plantor per löpmeter en bra tumregel.

Innan du planterar, kontrollera att jorden dränerar tillräckligt väl och är tillräckligt näringsrik – annars behöver du förbättra den innan planteringen.

Det är svårt för rotsystemet att etablera sig i kompakt jord, så istället för att bara gräva ett grunt och smalt dike eller planteringsgropar bör man gräva ut ordentligt och sedan lägga tillbaka en del av jorden innan man sätter i plantorna – då får rötterna möjlighet att etablera sig i mer lucker jord, och du får också bättre möjligheter att förbättra dränering och näringsinnehåll.

Tillför gärna mull i samband med planteringen, för smultronschersminer gillar mullrik jord.

Även om du gör allting rätt kommer du troligen inte att se någon snabbt tillväxt (ovan jord) under de första två åren efter planteringen. Det tar tid för rotsystemet att etablera sig, men när det väl har skett brukar tillväxthastigheten ovan jord att bli högre – uppemot 15-30 cm per år beroende på omständigheterna. Ju högre odlingszon, desto långsammare tillväxt kan man räkna med.

Vattning

Smultronschersminens rotsystem är grunt, så du kan inte räkna med att den lyckas få fatt i vatten som eventuellt finns längre ned i jorden. Det behöver finnas vatten nära markytan för att häcken ska nå det. Under torrperioder bör man vattna.

Rotkonkurrens

Smultronschersminen brukar vara den som förlorar på platser där rotkunkurrensen är hård, så säkerställ att den slipper den formen av konkurrens om du vill ge din häck bästa möljliga förutsättningar att frodas. Låt inte hårt konkurrerande plantor växa nära häcken.

För att hålla hårt konkurrerande ogräs borta kan man plantera snälla marktäckare eller perenner intill häcken. Att täcka marken med flis eller liknande fungerar också och gör att du inte behöver rensa ogräs lika ofta.

Att beskära en smultronschersminhäck

  • Man kan klippa smultronschersmin till häckform, men den här busken är inte ett bra val för den som vill ha en riktigt strikt och formklippt häck. Vill man ha en slät grön vägg i trädgården finns det andra buskar som passar mycket bättre. Smultronschersminen kommer bättre till sin rätt när den får tillräckligt med frihet att svälla ut.
  • Om du klipper bort mycket kan blomningen bli kraftigt reducerad, eftersom du har klippt bort de delar av plantan där blommorna skulle ha utvecklats.
  • Gallra genom att ta bort några stycken av de allra äldsta grenarna på vårvintern. Ibland behöver man inte göra detta varje år utan bara var 2-3:e år.
  • På vårvintern bör man också granska häcken och ta bort eventuella döda grenar. Frostskadade grenar klipper man ned till den friska veden.